9 Plus Series

9 Series PLUS with UV urethane
9/16” x 9.5” x RL 24"-84" - Bahamas, Neutrino, Biarritz, Moorea, Papeete.5/8" x 9.5" x RL 24"-86" - Spezia xw, Palermo xw, Turin Bianco xw.